Povzetek projekta NA-MA POTI

Naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov (NAravoslovna, MAtematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija, Interaktivnost)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 4.000.000,00 EUR.

Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije ali prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol.

V projektu analiziramo stanje naravoslovne in matematične pismenosti na vzgojno izobraževalnih zavodih. Na osnovi opredeljenih elementov naravoslovne in matematične pismenosti z opisniki razvijamo in preizkušamo didaktične pristope in strategije za vertikalno in horizontalno udejanjanje teh elementov na vseh ravneh znanja v posameznih starostnih obdobjih. Kritično mišljenje v naravoslovni in matematični pismenosti krepimo s poudarkom na argumentiranju, metakognitivnem razmišljanju in medijski kritičnosti. Izboljšujemo strategije interdisciplinarnega reševanja kompleksnih avtentičnih problemov in učenja z raziskovanjem. Premišljeno vključujemo in uporabljamo IKT za vzpostavitev prožnih in inovativnih učnih okolij, igrifikacijo, programiranje, razvijanje logičnega in algoritmičnega mišljenja. Poudarjamo aktivno vlogo vsakega učenca in sodelovanje po načelih formativnega spremljanja ter personalizacijo ter izboljšujemo odnos učencev do naravoslovja in matematike. Pri projektnih aktivnostih izhajamo tudi iz rezultatov in gradiv preteklih projektov s področja naravoslovja in matematike. Vse aktivnosti projekta bodo izhodišče za pripravo priporočil za razvoj naravoslovne in matematične pismenosti v vzgojno izobraževalnih zavodih po vertikali.

Več o projektu lahko preberete tudi na spletni strani poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-na-ma-poti.

Koordinator projekta na FNM UM je izr. prof. dr. Robert Repnik. Člani projektnega tima FNM UM aktivno sodelujejo v razvojnem timu za naravoslovno pismenost (RT NP), delovnem timu za reševanje avtentičnih problemov (DT RAP) in delovnem timu Odnos do naravoslovja. Vključujemo se tudi v delo razvojnega tima za matematično pismenosti (RT MP) in delovni tim Kritično mišljenje. Projekt se izvaja od leta 2017 do leta 2022.